پایگاه دانش هلدینگ توسعه دهندگان

هلدینگ توسعه دهندگان

مرجع دانش تخصصی هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان

مهاجرت | ویزا و تور مسافرتی | افتتاح حساب بین المللی | ثبت شرکت

دستورالعمل های DP WORLD

برآورد زمان مطالعه: 4 دقیقه

ترخیص گمرک – Cargo Clearance :

EToken Enquire New

EToken Cancel New

EToken Amend New

EToken Generation New

Split NOC Customs – Amend

Split NOC Container – Enquiry

Split NOC Container – Amend

MRN Enquiry

MRN Cancellation

Manifest Status – Enquiry

Manifest File – Amend

LCL Cargo Location – Amend

Manifest NOC Linking – Request

Bill of Lading Correction – Amend

Bill of Lading – Enquiry

Bill of Lading – Amend

OTO Mapping – Request

OTO Mapping – Enquiry

OTO Mapping – Amend

NOC Enquiry

NOC Cancellation

e-Token Generation

e-Token Enquiry

e-Token Cancellation

e-Token Amendment

e-Gate Pass Request

e-Gate Pass Enquiry

e-Gate Pass Cancel

e-Gate Pass Amend

DO Validity Extension Amend

Delivery Order – Request

Delivery Order – Enquiry

Delivery Order – Cancel

Delivery Order – Amend

Container Request Upload

Container Request – Request

Container Request – Enquiry

Container Request – Cancel

Container Request – Amend

Stuffing Tally Sheet – Request

Stuffing Tally Sheet – Enquiry

Stuffing Tally Sheet – Cancel

Stuffing Tally Sheet – Amend

Preferred Haulier Request

NOC Request

Manifest File – Upload

Haulier Nomination Request

Haulier Nomination Enquiry

Haulier Nomination Cancel

Haulier Nomination Amend

GC Gate Advice – Request

GC Gate Advice – Enquiry

GC Gate Advice – Cancel

GC Gate Advice – Amend

Export Booking (GC) – Request

Export Booking (GC) – Enquiry

Export Booking (GC) – Cancel

Export Booking (GC) – Amend

EIR Enquiry

ثبت شکایت و استعلام – COMPLAINT & INQUIRY REGISTRATION :

استعلام شکایت – وضعیت Complaint Enquiry – Status

استعلام شکایت – ثبت نام (خدمات آزاد) (Complaint Enquiry – Registration (Open-service

استعلام شکایت – ثبت نام Complaint Enquiry – Registration

استعلام شکایت – اصلاح Complaint Enquiry – Amend

LGP Document

سند LGP – درخواست LGP Document – Request

سند LGP – استعلام LGP Document – Enquiry

سند LGP – لغو LGP Document – Cancel

سند LGP – اصلاح LGP Document – Amend

نامه ها و گواهینامه ها LETTERS AND CERTIFICATES :

گواهی نامه های الکترونیکی e-Certificates

پرداخت و خدمات مالی PAYMENT & FINANCIAL SERVICES :

Invoice SOA Downlaod

Invoice Downlaod

تاریخچه پرداخت الکترونیکی GC e-Payment History

درخواست پرداخت GC e-Payment – Request

تاریخچه پرداخت جهانی DP World Payment History

پرداخت جهانی DP World Payment – LCL

پرداخت جهانی DP World Payment – FCL

پرداخت جهانی DP World Payment – FCL DO

پرداخت جهانی DP – صادرات DP World Payment – Export

پرداخت جهانی DP – قبض انتقال محموله DP World Payment – Cargo Transfer Bill

پرداخت فاکتور جهانی DP World Invoice Payment

خدمات ثبت نام REGISTRATION SERVICES :

ثبت جهانی DP World Registration

ثبت نام کامیون Truck Registration

ثبت نام کامیون – استعلام Truck Registration – Enquiry

ثبت نام کامیون – لغو Truck Registration – Cancel

ثبت نام کامیون – اصلاح Truck Registration – Amend

خط حمل و نقل – اصلاح Shipping Line – Amend

ثبت نام خط حمل و نقل Register Shipping Line

استعلام کامیون استخری Pool Truck Enquiry

گزارشات REPORTS :

Yard Inventory

Terminal Departure Report Enquiry

Tentative Load List Generation

Port Wise Load List Summary

OB Carrier Change Report

NPOD Change Report

عدم دسترسی به کنترل بار Non Availability of Load Contr

گزارش تغییر حامل OB از دست رفته Missing OB Carrier Change Report

گزارش ارسال دیرهنگام مانیفست Manifest Late Submit Report

Loaded Boxes – Download

استعلام زمان قطع بار Load Cut-Off Time Enquiry

استعلام موجودی Inventory Enquiry

تحویل کانتینر وارداتی Import Container Delivery

حرکت دروازه Gate Moves

گزارش e-GatePass Report

گزارش پرداخت جهانی DP World Payment Report

عدم تطابق کانتینر تخلیه Discharge Container Mismatch

گزارش سفارش تحویل Delivery Order Report

Contr Without Exp Bill

آمار کانتینر Container Statistics

گزارش درخواست کانتینر Container Request Report

Container Moves – Download

گزارش استثنای کانتینر Container Exception Report

عملیات شناور VESSEL OPERATIONS :

مدیریت سفر Voyage Management

VOR (گزارش عملیات کشتی)-VOR (Vessel Operation Report)-CT

استعلام چرخش Rotation Enquiry

استعلام سفر Voyage Enquiry

استعلام زمانبندی کشتی-سفر Vessel-Voyage Schedule Enquiry

تغییر حامل TSOB – درخواست TSOB Carrier Change – Request

رزرو اسکله تانکر – درخواست Tanker Berth Booking – Request

رزرو اسکله تانکر – استعلام Tanker Berth Booking – Enquiry

رزرو اسکله تانکر – لغو Tanker Berth Booking – Cancel

رزرو اسکله تانکر – اصلاح Tanker Berth Booking – Amend

برنامه خدمات حمل و نقل – درخواست Shipping Service Schedule – Request

برنامه خدمات حمل و نقل – استعلام Shipping Service Schedule – Enquiry

برنامه خدمات حمل و نقل – لغو Shipping Service Schedule – Cancel

برنامه خدمات حمل و نقل – اصلاح Shipping Service Schedule – Amend

لیست Rollover – درخواست List Rollover – Request

جرثقیل باند – درخواست Gang Crane – Request

جرثقیل باند – پرس و جو Gang Crane – Enquiry

جرثقیل باند – لغو Gang Crane – Cancel

جرثقیل باندی – اصلاح Gang Crane – Amend

مدیریت EDI Management

رزرو اسکله – درخواست Berth Booking – Request

رزرو اسکله – استعلام Berth Booking – Enquiry

رزرو اسکله – لغو Berth Booking – Cancel

رزرو اسکله – اصلاح Berth Booking – Amend

عملیات محوطه YARD OPERATIONS :

تنظیم اعلان رویداد نماینده اصلاح شود Agent Event Notification Setup Amend

استعلام تنظیم اعلان رویداد نماینده Agent Event Notification Setup Enquiry

درخواست تنظیم اعلان رویداد نماینده Agent Event Notification Setup Request

دستورالعمل ایستاده – درخواست Standing Instruction – Request

دستورالعمل ایستاده – استعلام Standing Instruction – Enquiry

دستورالعمل ایستاده – لغو Standing Instruction – Cancel

دستورالعمل دائمی – اصلاح Standing Instruction – Amend

جاده دریافت چرخش – درخواست Road Received Rotation – Request

چرخش دریافتی جاده – استعلام Road Received Rotation – Enquiry

جاده دریافت چرخش – اصلاح Road Received Rotation – Amend

ردیابی حرکت کانتینر Retrace MECRC Container Moves

دستورالعمل انتشار – درخواست Release Instruction – Request

درخواست خدمات متفرقه Miscellaneous Service(R3) Request

خدمات متفرقه (R3) استعلام Miscellaneous Service(R3) Enquiry

خدمات متفرقه (R3) لغو Miscellaneous Service(R3) Cancel

خدمات متفرقه (R3) اصلاح Service(R3) Amend

نظارت بر صف مشاغل MECRC Job Queue Monitoring

نگه داشتن دستورالعمل – درخواست Hold Instruction – Request

نگه داشتن دستورالعمل – پرس و جو Hold Instruction – Enquiry

نگه داشتن دستورالعمل – اصلاح Hold Instruction – Amend

پیوند محموله GC-Transshipment – درخواست GC-Transshipment Cargo Linking – Request

پیوند محموله GC-Transshipment – استعلام GC-Transshipment Cargo Linking – Enquiry

پیوند محموله GC-Transshipment – لغو GC-Transshipment Cargo Linking – Cancel

پیوند محموله GC-Transshipment – اصلاح GC-Transshipment Cargo Linking – Amend

فهرست بارگذاری GC – درخواست GC-Load List – Request

فهرست بارگذاری GC – پرس و جو GC-Load List – Enquiry

فهرست بارگذاری GC – لغو GC-Load List – Cancel

اصلاح GC-Load List – Amend

استعلام GC-Cargo Enquiry

GC-Cargo Agent Nomination – Request

GC-Cargo Agent Nomination – Enquiry

GC-Cargo Agent Nomination – Cancel

GC-Cargo Agent Nomination – Amend

کانتینرهای DIT HUB – آپلود DIT HUB Containers – Upload

کانتینرهای DIT HUB – پرس و جو DIT HUB Containers – Enquiry

کانتینرهای DIT HUB – لغو DIT HUB Containers – Cancel

درخواست تفکیک کانتینر Container Segregation Request

استعلام تفکیک کانتینر Container Segregation Enquiry

لغو تفکیک کانتینر Container Segregation Cancel

اصلاح کانتینر تفکیک Container Segregation Amend

درخواست تغییر خط کانتینر Container Line Change Request

استعلام تغییر خط کانتینر Container Line Change Enquiry

لغو تغییر خط کانتینر Container Line Change Cancel

تغییر خط کانتینر اصلاح Container Line Change Amend

استعلام کانتینر Container Enquiry

استعلام کانتینر جدید Container Enquiry New

تایید خدمات متفرقه Approve Miscellaneous Service

آموزش عمومی TUTORIAL :

DPA MAN for RORO

DPA MAN for LCL

DPA MAN for General Cargo

DPA MAN for FCL

Cargo Gate Pass eTutorial

eToken eTutorial

این مقاله برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0 0 از 0 این مقاله را مفید یافتند.
بازدید ها: 32