پایگاه دانش هلدینگ توسعه دهندگان

هلدینگ توسعه دهندگان

مرجع دانش تخصصی هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان

مهاجرت | ویزا و تور مسافرتی | افتتاح حساب بین المللی | ثبت شرکت

کلمات و عبارات حساسی که برای استفاده در نام شرکت یا کسب و کار انگلستان نیاز به تایید قبلی دارند

شما اینجا هستید:
برآورد زمان مطالعه: 1 دقیقه
 1. Accounts Commission / Accounts Commission for Scotland
 2. Accredit / Accreditation / Accredited / Accrediting
 3. Adjudicator
 4. Alba / Na h-Alba / Albannach
 5. Archwilydd Cyffredinol Cymru
 6. Association
 7. Assurance / Assurer
 8. Audit Commission
 9. Auditor General / Audit Office
 10. Auditor General for Northern Ireland
 11. Auditor General for Scotland / Audit Scotland
 12. Auditor General for Wales / Audit Wales
 13. Banc / Bank / Banking
 14. Benevolent
 15. Breatainn / Breatannach / Bhreatainn / Bhreatanach / Bhreatanaich / Breatannaich
 16. Brenin / Brenhines / Frenin / Frenhines
 17. Brenhinol / Brenhiniaeth / Frenhinol / Frenhiniaeth
 18. Britain / British / of Britain / of Great Britain
 19. Chamber of Commerce
 20. Charitable / Charity / Charities
 21. Charter
 22. Chartered
 23. Chartered Accountant
 24. Chartered Certified Accountant
 25. Chartered Management Accountant
 26. Chartered Secretary
 27. Chartered Surveyor
 28. Child Maintenance / Child Support
 29. Comhairle / Chomhairle / Comhairlean / Chomhairlean
 30. Coimisean / Coimisein / Choimisean / Chomisein
 31. Comisiwn / Chomisiwn / Gomisiwn
 32. Comisiwn y Senedd / Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 33. Commission
 34. Comptroller and Auditor General
 35. Comptroller and Auditor General for Northern Ireland
 36. Co-operative
 37. Co-operative Society
 38. Council
 39. Cymru / Chymru / Gymru / Nghymru / Cymreig / Cymraeg / Chymraeg / Chymreig / Gymraeg / Gymreig
 40. Cyngor / Chyngor / Gyngor
 41. Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 42. Dental / Dentistry
 43. Diùc / Dhiùc / Ban-diùc / Bhan-Dhiùc / Diùcan / Dhiùcan / Ban-Diùcan / Bhan-Dhiùcan
 44. Dug / Duges / Ddug / Dduges
 45. Duke / Duchess
 46. Ei Fawrhydi / Ei Mawrhydi
 47. England / of England / English
 48. Federation
 49. Financial Conduct Authority
 50. Financial Reporting Council
 51. Foundation
 52. Friendly Society
 53. Fund
 54. Government
 55. The Governor and Company of the Bank of England
 56. Gwasanaeth iechyd / Wasanaeth iechyd
 57. Health and Safety Executive
 58. Health and Social Care Board
 59. Health centre / Health service
 60. Health visitor
 61. His Majesty / Her Majesty
 62. House of Commons / House of Lords
 63. HPSS / HSC
 64. Inspectorate
 65. Institute / Institution
 66. Insurance / Insurer
 67. Judicial appointment
 68. King
 69. Law Commission
 70. Licensing
 71. Llywodraeth / Lywodraeth
 72. Medical centre
 73. Midwife / Midwifery
 74. Mòrachd / Mhòrachd
 75. Mutual
 76. National Assembly for Wales / National Assembly of Wales Commission
 77. National Audit Office
 78. NHS
 79. Northern Ireland / of Northern Ireland / Northern Irish
 80. Northern Ireland Assembly / Northern Ireland Assembly Commission / Northern Ireland Executive
 81. Northern Ireland Audit Office
 82. Nurse / Nursing
 83. Office for Nuclear Regulation
 84. Oifis sgrùdaidh
 85. Oilthigh / T-Oilthigh / Oilthighean / H-Oilthighean
 86. Ombudsman / Ombwdsmon
 87. Parlamaid / Pharlamaid / Parlamaidean
 88. Parliament / Parliamentarian / Parliamentary
 89. Patent / Patentee
 90. Pensions Advisory Service
 91. Police
 92. Polytechnic
 93. Post Office
 94. Prifysgol / Phrifysgol / Brifysgol
 95. Prince / Princess
 96. Prionnsa / Phrionnsa / Bana-phrionnsa / Prionnsaichean / Phrionnsaichean / Bana-Prionnsaichean / Bhana-Phrionnsaichean
 97. Prudential Regulation Authority
 98. Prydain / Prydeinig / o Prydain / o Prydain Maw / Phrydain / Brydain / Phrydeinig / Brydeinig
 99. Public Health Agency
 100. Queen
 101. Reassurance / Reassurer
 102. Regional Agency for Public Health and Social Wellbeing
 103. Regional Health and Social Care Board
 104. Registrar
 105. Regulator
 106. Reinsurance / Reinsurer
 107. Riaghaltas / Riaghaltais / Riaghaltasan
 108. Rìgh / Banrigh / Bhanrigh / Bhanrighrean / Banrighrean
 109. Rìoghachd Aonaichte
 110. Rìoghail / Rìoghalachd
 111. Royal / Royalty
 112. Scotland / of Scotland / Scottish
 113. Scottish Law Commission
 114. Scottish Parliament / Scottish Parliamentary Corporate Body
 115. Senedd / Senedd Cymru
 116. Sheffield
 117. Siambr Fasnach / Siambrau Masnach
 118. Social Service
 119. Society
 120. Special School
 121. Standards
 122. Stock exchange
 123. Swyddfa Archwilio Cymru
 124. Teyrnas Gyfunol / Teyrnas Unedig / Theyrnas Unedig / Deyrnas Gyfunol / Deyrnas Unedig / Theyrnas Gyfunol
 125. Trade Union
 126. Tribunal
 127. Trust
 128. Tywysog / Tywysoges / Dywysog / Dywysoges / Thywysog / Thywysoges
 129. Underwrite / Underwriting
 130. University
 131. Wales / of Wales / Welsh
 132. Wales Audit Office
 133. Welsh Parliament
 134. Windsor

در صورتیکه نام شما حاوی یکی از موارد فوق میباشد با کارشناسان ثبتداک جهت اخذ تاییدیه ها مشورت نمایید.

موضوعات:
این مقاله برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0 1 از 1 این مقاله را مفید یافتند.
بازدید ها: 38