پایگاه دانش هلدینگ توسعه دهندگان

هلدینگ توسعه دهندگان

مرجع دانش تخصصی هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان

مهاجرت | ویزا و تور مسافرتی | افتتاح حساب بین المللی | ثبت شرکت

فرم های مورد نیاز اقامت اسپانیا

شما اینجا هستید:
برآورد زمان مطالعه: 2 دقیقه
درخواست مجوز اقامت موقت غیرانتفاعی و رژیم کودکان.Solicitud de autorización de estancia y prórrogas.Modelo EX00
درخواست مجوز اقامت موقت غیرانتفاعی و رژیم کودکان.Solicitud de autorización de residencia temporal no lucrativa y régimen de menores.Modelo EX01
Solicitud de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar.Modelo EX02
درخواست مجوز اقامت موقت و کار به صورت حساب دیگران.Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.Modelo EX03
درخواست مجوز اقامت برای کارآموزی.Solicitud de autorización de residencia para prácticas.Modelo EX04
درخواست مجوز اقامت موقت و کارت آبی-اتحادیه اروپا.Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo Tarjeta Azul-UE.Modelo EX05
درخواست مجوز اقامت موقت و کار به صورت حساب دیگران با مدت معین.Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo cuenta ajena de duración determinada.Modelo EX06
درخواست مجوز اقامت موقت و کار به صورت حساب خود.Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.Modelo EX07
درخواست مجوز اقامت موقت و کار در چارچوب خدمات عابرمرزی.Solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios.Modelo EX08
درخواست مجوز اقامت یا اقامت موقت به استثنای مجوز کار.Solicitud de autorización de estancia o residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo.Modelo EX09
درخواست مجوز اقامت یا اقامت و کار به دلیل شرایط استثنایی.Solicitud de autorización de residencia o residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.Modelo EX10
(تصحیح): اظهارنامه مسئولیت تثبیت به دلیل آموزش.Declaración responsable de arraigo por formación+Modelo EX10
Solicitud de autorización de residencia de larga duración o de larga duración-UE .Modelo EX11
درخواست مجوز کار.Modelo EX12
درخواست مجوز بازگشت.Solicitud de autorización de regreso:Modelo EX13
درخواست گزارش پیشین برای انتقال موقت کودکان خارجی.Solicitud de Informe previo para desplazamiento temporal de menores extranjeros.Modelo EX14
درخواست شماره شناسایی خارجی (NIE) و گواهی‌ها.Solicitud de Número de Identidad de Extranjero (NIE) y Certificados.Modelo EX15
درخواست ثبت شماره ملی یا عنوان سفر.Solicitud de Cédula de Inscripción o Título de viaje.Modelo EX16
درخواست کارت شناسایی خارجی (TIE).Solicitud de Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).Modelo EX17
درخواست ثبت در فهرست مرکزی خارجیان_اقامت شهروند اتحادیه اروپا.Solicitud de inscripción en el Registro Central de Extranjeros_Residencia ciudadano de la UE.Modelo EX18
درخواست کارت اقامت برای خانواده‌های شهروندان اتحادیه اروپا.Solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE.Modelo EX19
درخواست سند اقامت ماده 50 معاهده اتحادیه اروپا برای ملیان پادشاهی متحده.Solicitud Documento de residencia Artículo 50 TUE para nacionales del Reino Unido.Modelo EX20
درخواست سند اقامت ماده 50 معاهده اتحادیه اروپا برای ملیان کشورهای سوم، خانواده‌های ملیان پادشاهی متحده.Modelo EX21
درخواست مجوز ماده 50 معاهده اتحادیه اروپا برای کارگر مرزی پادشاهی متحده.Solicitud de permiso Artículo 50 TUE para trabajador fronterizo del Reino Unido.Modelo EX22
درخواست کارت شناسایی خارجی برای ملیانSolicitud de tarjeta de identidad de Extranjero para nacionales del Reino Unido (TIE) y para los miembros de su familia.Modelo EX23
موضوعات:
این مقاله برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0 0 از 0 این مقاله را مفید یافتند.
بازدید ها: 40