پایگاه دانش هلدینگ توسعه دهندگان

هلدینگ توسعه دهندگان

مرجع دانش تخصصی هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان

مهاجرت | ویزا و تور مسافرتی | افتتاح حساب بین المللی | ثبت شرکت

انتخاب موضوع جهت ثبت شرکت انگلستان

شما اینجا هستید:
برآورد زمان مطالعه: 13 دقیقه

ماهیت کسب و کار:

کدهای استاندارد طبقه بندی صنعتی (SIC).

Standard Industrial Classification

فقط از کدهای موجود در لیست کد SIC فشرده زیر هنگام تشکیل پرونده در ثبتداک استفاده کنید وگرنه ممکن است پرونده شما رد شود.
حتی اگر شرکت شما غیرفعال است (99999) یا غیر تجاری (74990)، باز هم باید کد SIC مناسب را ارائه دهید:

کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

1110Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seedsکشت غلات (به جز برنج)، حبوبات و دانه های روغنی
1120Growing of riceپرورش برنج
1130Growing of vegetables and melons, roots and tubersپرورش سبزیجات و خربزه، ریشه و غده
1140Growing of sugar caneپرورش نیشکر
1150Growing of tobaccoکشت تنباکو
1160Growing of fibre cropsرشد محصولات فیبر
1190Growing of other non-perennial cropsکشت سایر محصولات غیر چند ساله
1210Growing of grapesپرورش انگور
1220Growing of tropical and subtropical fruitsپرورش میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
1230Growing of citrus fruitsپرورش مرکبات
1240Growing of pome fruits and stone fruitsپرورش میوه های هسته دار و میوه های هسته دار
1250Growing of other tree and bush fruits and nutsپرورش سایر میوه های درختی و بوته ای و آجیل
1260Growing of oleaginous fruitsپرورش میوه های روغنی
1270Growing of beverage cropsکشت محصولات نوشیدنی
1280Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical cropsکشت ادویه جات، محصولات معطر، دارویی و دارویی
1290Growing of other perennial cropsکشت سایر محصولات چند ساله
1300Plant propagationتکثیر گیاه
1410Raising of dairy cattleپرورش گاو شیری
1420Raising of other cattle and buffaloesپرورش سایر گاوها و گاومیش ها
1430Raising of horses and other equinesپرورش اسب و اسب دیگر
1440Raising of camels and camelidsپرورش شتر و شتر
1450Raising of sheep and goatsپرورش گوسفند و بز
1460Raising of swine/pigsپرورش خوک/خوک
1470Raising of poultryپرورش طیور
1490Raising of other animalsپرورش حیوانات دیگر
1500Mixed farmingکشاورزی مختلط – Sabtdoc
1610Support activities for crop productionحمایت از فعالیت های تولید محصولات زراعی
1621Farm animal boarding and careشبانه روزی و مراقبت از حیوانات مزرعه
1629Support activities for animal production (other than farm animal boarding and care) n.e.c.حمایت از فعالیت های تولید دام (به غیر از شبانه روزی و مراقبت از حیوانات مزرعه) n.e.c.
1630Post-harvest crop activitiesفعالیت های زراعی پس از برداشت
1640Seed processing for propagationفرآوری بذر برای تکثیر
1700Hunting, trapping and related service activitiesشکار، صید و فعالیت های خدماتی مرتبط
2100Silviculture and other forestry activitiesجنگلکاری و سایر فعالیتهای جنگلداری
2200Loggingورود به سیستم
2300Gathering of wild growing non-wood productsجمع آوری محصولات غیر چوبی در حال رشد وحشی
2400Support services to forestryخدمات پشتیبانی از جنگلداری
3110Marine fishingماهیگیری دریایی
3120Freshwater fishingماهیگیری در آبهای شیرین
3210Marine aquacultureآبزی پروری دریایی
3220Freshwater aquacultureآبزی پروری آب شیرین

معدن و اکتشاف

5101Deep coal minesمعادن زغال سنگ عمیق
5102Open cast coal workingباز کردن زغال سنگ
5200Mining of ligniteاستخراج زغال سنگ
6100Extraction of crude petroleumاستخراج نفت خام (ثبتداک)
6200Extraction of natural gasاستخراج گاز طبیعی
7100Mining of iron oresاستخراج سنگ آهن
7210Mining of uranium and thorium oresاستخراج سنگ معدن اورانیوم و توریم
7290Mining of other non-ferrous metal oresاستخراج سایر سنگ معدن فلزات غیر آهنی
8110Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slateاستخراج سنگ های زینتی و ساختمانی، سنگ آهک، گچ، گچ و تخته سنگ
8120Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolinبهره برداری از چاله های شن و ماسه؛ استخراج خاک رس و کائولن
8910Mining of chemical and fertilizer mineralsاستخراج مواد معدنی شیمیایی و کود
8920Extraction of peatاستخراج ذغال سنگ نارس
8930Extraction of saltاستخراج نمک
8990Other mining and quarrying n.e.c.سایر صنایع معدنی و معدنی n.e.c.
9100Support activities for petroleum and natural gas miningحمایت از فعالیت های استخراج نفت و گاز طبیعی
9900Support activities for other mining and quarryingحمایت از فعالیت های دیگر معادن و معادن

ساخت و تولید

10110Processing and preserving of meatفرآوری و نگهداری گوشت
10120Processing and preserving of poultry meatفرآوری و نگهداری گوشت طیور
10130Production of meat and poultry meat productsتولید گوشت و فرآورده های گوشتی طیور
10200Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscsفرآوری و نگهداری ماهی، سخت پوستان و نرم تنان
10310Processing and preserving of potatoesفرآوری و نگهداری سیب زمینی
10320Manufacture of fruit and vegetable juiceتولید آب میوه و سبزیجات
10390Other processing and preserving of fruit and vegetablesسایر فرآوری و نگهداری میوه و سبزیجات
10410Manufacture of oils and fatsتولید روغن و چربی
10420Manufacture of margarine and similar edible fatsتولید مارگارین و چربی های خوراکی مشابه
10511Liquid milk and cream productionتولید شیر مایع و خامه
10512Butter and cheese productionتولید کره و پنیر
10519Manufacture of other milk productsتولید سایر فرآورده های شیر
10520Manufacture of ice creamتولید بستنی
10611Grain millingآسیاب غلات
10612Manufacture of breakfast cereals and cereals-based foodتولید غلات صبحانه و مواد غذایی بر پایه غلات
10620Manufacture of starches and starch productsتولید نشاسته و فرآورده های نشاسته ای
10710Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakesتولید نان؛ تولید شیرینی های تازه و کیک
10720Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakesتولید سوخاری و بیسکویت; تولید شیرینی های کنسرو شده و کیک
10730Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsتولید انواع ماکارونی، رشته فرنگی، کوسکوس و فرآورده های مشابه
10810Manufacture of sugarتولید شکر
10821Manufacture of cocoa and chocolate confectioneryتولید انواع شیرینی کاکائویی و شکلاتی
10822Manufacture of sugar confectioneryتولید شیرینی های قندی
10831Tea processingفرآوری چای
10832Production of coffee and coffee substitutesتولید قهوه و جایگزین قهوه
10840Manufacture of condiments and seasoningsتولید چاشنی و چاشنی
10850Manufacture of prepared meals and dishesتولید انواع غذاها و غذاهای آماده
10860Manufacture of homogenized food preparations and dietetic foodتولید مواد غذایی همگن و مواد غذایی رژیمی
10890Manufacture of other food products n.e.c.تولید سایر محصولات غذایی n.e.c.
10910Manufacture of prepared feeds for farm animalsتولید خوراک آماده برای حیوانات مزرعه
10920Manufacture of prepared pet foodsتولید غذاهای آماده برای حیوانات خانگی
11010Distilling, rectifying and blending of spiritsتقطیر، تصحیح و ترکیب ارواح
11020Manufacture of wine from grapeتولید شراب از انگور
11030Manufacture of cider and other fruit winesتولید شراب سیب و سایر شراب های میوه ای
11040Manufacture of other non-distilled fermented beveragesتولید سایر نوشیدنی های تخمیری غیر تقطیر شده
11050Manufacture of beerتولید آبجو
11060Manufacture of maltتولید مالت
11070Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled watersتولید نوشابه؛ تولید آب معدنی و سایر آبهای بطری شده
12000Manufacture of tobacco productsتولید محصولات تنباکو
13100Preparation and spinning of textile fibresتهیه و ریسندگی الیاف نساجی
13200Weaving of textilesبافندگی منسوجات
13300Finishing of textilesتکمیل منسوجات
13910Manufacture of knitted and crocheted fabricsتولید پارچه تریکو و قلاب بافی
13921Manufacture of soft furnishingsتولید مبلمان نرم
13922manufacture of canvas goods, sacks, etc.ساخت اجناس بوم، گونی و غیره
13923manufacture of household textilesتولید منسوجات خانگی
13931Manufacture of woven or tufted carpets and rugsتولید فرش و قالیچه بافته یا پرزدار
13939Manufacture of other carpets and rugsتولید انواع فرش و قالیچه
13940Manufacture of cordage, rope, twine and nettingساخت طناب، طناب، ریسمان و توری
13950Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparelتولید منسوجات نبافته و اشیاء ساخته شده از منسوجات غیر بافته به جز پوشاک
13960Manufacture of other technical and industrial textilesتولید سایر منسوجات فنی و صنعتی
13990Manufacture of other textiles n.e.c.تولید سایر منسوجات n.e.c.
14110Manufacture of leather clothesتولید لباس های چرمی
14120Manufacture of workwearتولید لباس کار
14131Manufacture of other men’s outerwearتولید لباس های بیرونی مردانه دیگر
14132Manufacture of other women’s outerwearتولید سایر لباس های بیرونی زنانه
14141Manufacture of men’s underwearتولید لباس زیر مردانه
14142Manufacture of women’s underwearتولید لباس زیر زنانه
14190Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.تولید سایر پوشاک و لوازم جانبی n.e.c.
14200Manufacture of articles of furتولید محصولات خز
14310Manufacture of knitted and crocheted hosieryتولید جوراب بافی و قلاب بافی
14390Manufacture of other knitted and crocheted apparelتولید سایر پوشاک بافتنی و قلاب بافی
15110Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of furدباغی و پانسمان چرم؛ پانسمان و رنگرزی خز
15120Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harnessساخت چمدان، کیف دستی و مانند آن، سراجی و بند
15200Manufacture of footwearتولید کفش
16100Sawmilling and planing of woodاره کشی و چیدمان چوب
16210Manufacture of veneer sheets and wood-based panelsتولید ورق روکش و پانل های چوبی
16220Manufacture of assembled parquet floorsتولید کفپوش پارکت مونتاژ شده
16230Manufacture of other builders’ carpentry and joineryساخت نجاری و نازک کاری ساختمانی دیگر
16240Manufacture of wooden containersتولید ظروف چوبی
16290Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materialsساخت سایر محصولات چوبی; تولید محصولات چوب پنبه، نی و مواد بافته
17110Manufacture of pulpتولید خمیر کاغذ
17120Manufacture of paper and paperboardتولید کاغذ و مقوا
17211Manufacture of corrugated paper and paperboard, sacks and bagsتولید کاغذ و مقوا راه راه، گونی و کیسه
17219Manufacture of other paper and paperboard containersتولید سایر ظروف کاغذی و مقوایی
17220Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisitesتولید لوازم خانگی و بهداشتی و لوازم توالت
17230Manufacture of paper stationeryتولید لوازم التحریر کاغذی
17240Manufacture of wallpaperتولید کاغذ دیواری
17290Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c.ساخت سایر محصولات از کاغذ و مقوا n.e.c.
18110Printing of newspapersچاپ روزنامه
18121Manufacture of printed labelsتولید لیبل های چاپی
18129Printing n.e.c.چاپ n.e.c.
18130Pre-press and pre-media servicesخدمات پیش از چاپ و پیش رسانه ای
18140Binding and related servicesصحافی و خدمات مرتبط
18201Reproduction of sound recordingبازتولید ضبط صدا
18202Reproduction of video recordingبازتولید فیلم ضبط شده
18203Reproduction of computer mediaبازتولید رسانه های کامپیوتری
19100Manufacture of coke oven productsتولید محصولات کوره کک
19201Mineral oil refiningپالایش روغن معدنی
19209Other treatment of petroleum products (excluding petrochemicals manufacture)سایر عملیات فرآورده های نفتی (به استثنای تولیدات پتروشیمی)
20110Manufacture of industrial gasesتولید گازهای صنعتی
20120Manufacture of dyes and pigmentsتولید انواع رنگ و پیگمنت
20130Manufacture of other inorganic basic chemicalsساخت سایر مواد شیمیایی پایه معدنی
20140Manufacture of other organic basic chemicalsتولید سایر مواد شیمیایی پایه آلی
20150Manufacture of fertilizers and nitrogen compoundsتولید کود و ترکیبات نیتروژن
20160Manufacture of plastics in primary formsتولید پلاستیک در اشکال اولیه
20170Manufacture of synthetic rubber in primary formsساخت لاستیک مصنوعی در اشکال اولیه
20200Manufacture of pesticides and other agrochemical productsتولید سموم دفع آفات و سایر محصولات شیمیایی کشاورزی
20301Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, mastics and sealantsتولید رنگ، لاک و پوشش های مشابه، ماستیک و درزگیر
20302Manufacture of printing inkتولید جوهر چاپ
20411Manufacture of soap and detergentsتولید صابون و مواد شوینده
20412Manufacture of cleaning and polishing preparationsتولید مواد شوینده و صیقل دهنده
20420Manufacture of perfumes and toilet preparationsتولید عطر و لوازم توالت
20510Manufacture of explosivesتولید مواد منفجره
20520Manufacture of gluesتولید چسب
20530Manufacture of essential oilsتولید اسانس
20590Manufacture of other chemical products n.e.c.تولید سایر محصولات شیمیایی n.e.c.
20600Manufacture of man-made fibresتولید الیاف دست ساز
21100Manufacture of basic pharmaceutical productsتولید محصولات اساسی دارویی
21200Manufacture of pharmaceutical preparationsساخت فرآورده های دارویی
22110Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyresتولید لاستیک و لوله لاستیکی؛ نوسازی و بازسازی لاستیک های لاستیکی
22190Manufacture of other rubber productsتولید سایر محصولات لاستیکی
22210Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profilesتولید صفحات، ورق، لوله و پروفیل های پلاستیکی
22220Manufacture of plastic packing goodsتولید انواع بسته بندی پلاستیکی
22230Manufacture of builders ware of plasticتولید ظروف ساختمانی از پلاستیک
22290Manufacture of other plastic productsتولید سایر محصولات پلاستیکی
23110Manufacture of flat glassتولید شیشه های تخت
23120Shaping and processing of flat glassشکل دهی و پردازش شیشه های تخت
23130Manufacture of hollow glassتولید شیشه های توخالی
23140Manufacture of glass fibresتولید الیاف شیشه
23190Manufacture and processing of other glass, including technical glasswareساخت و فرآوری سایر شیشه ها از جمله ظروف شیشه ای فنی
23200Manufacture of refractory productsتولید محصولات نسوز
23310Manufacture of ceramic tiles and flagsتولید کاشی و سرامیک و پرچم
23320Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clayتولید آجر، کاشی و محصولات ساختمانی، در خشت پخته
23410Manufacture of ceramic household and ornamental articlesتولید اجناس سرامیکی خانگی و زینتی
23420Manufacture of ceramic sanitary fixturesتولید لوازم بهداشتی سرامیکی
23430Manufacture of ceramic insulators and insulating fittingsتولید عایق های سرامیکی و اتصالات عایق
23440Manufacture of other technical ceramic productsتولید سایر محصولات فنی سرامیک
23490Manufacture of other ceramic products n.e.c.تولید سایر محصولات سرامیکی n.e.c.
23510Manufacture of cementتولید سیمان
23520Manufacture of lime and plasterتولید آهک و گچ
23610Manufacture of concrete products for construction purposesتولید محصولات بتنی برای مقاصد ساختمانی
23620Manufacture of plaster products for construction purposesتولید محصولات گچ برای مقاصد ساختمانی
23630Manufacture of ready-mixed concreteتولید بتن آماده
23640Manufacture of mortarsساخت ملات
23650Manufacture of fibre cementتولید الیاف سیمان
23690Manufacture of other articles of concrete, plaster and cementساخت سایر مصنوعات بتن، گچ و سیمان
23700Cutting, shaping and finishing of stoneبرش، شکل دادن و تکمیل سنگ
23910Production of abrasive productsتولید محصولات ساینده
23990Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی n.e.c.
24100Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloysتولید آهن و فولاد اساسی و فروآلیاژها
24200Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steelساخت لوله، لوله، پروفیل توخالی و اتصالات مربوطه از فولاد
24310Cold drawing of barsطراحی سرد میله ها
24320Cold rolling of narrow stripنورد سرد نوار باریک
24330Cold forming or foldingشکل دهی یا تاشو سرد
24340Cold drawing of wireکشیدن سیم سرد
24410Precious metals productionتولید فلزات گرانبها
24420Aluminium productionتولید آلومینیوم
24430Lead, zinc and tin productionتولید سرب، روی و قلع
24440Copper productionتولید مس
24450Other non-ferrous metal productionسایر تولیدات فلزات غیر آهنی
24460Processing of nuclear fuelفرآوری سوخت هسته ای
24510Casting of ironریخته گری آهن
24520Casting of steelریخته گری فولاد
24530Casting of light metalsریخته گری فلزات سبک
24540Casting of other non-ferrous metalsریخته گری سایر فلزات غیر آهنی
25110Manufacture of metal structures and parts of structuresساخت سازه های فلزی و قطعات سازه
25120Manufacture of doors and windows of metalتولید درب و پنجره فلزی
25210Manufacture of central heating radiators and boilersتولید رادیاتور و دیگ حرارت مرکزی
25290Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metalساخت سایر مخازن، مخازن و ظروف فلزی
25300Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilersساخت مولد بخار به جز دیگ های آب گرم گرمایش مرکزی
25400Manufacture of weapons and ammunitionتولید سلاح و مهمات
25500Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgyآهنگری، پرس کردن، مهر زنی و رول کردن فلز. متالورژی پودر
25610Treatment and coating of metalsتصفیه و پوشش فلزات
25620Machiningماشینکاری
25710Manufacture of cutleryساخت کارد و چنگال
25720Manufacture of locks and hingesتولید انواع قفل و لولا
25730Manufacture of toolsساخت ابزار
25910Manufacture of steel drums and similar containersتولید بشکه های فولادی و ظروف مشابه
25920Manufacture of light metal packagingتولید بسته بندی فلزی سبک
25930Manufacture of wire products, chain and springsتولید محصولات سیمی، زنجیر و فنر
25940Manufacture of fasteners and screw machine productsتولید بست و محصولات ماشین پیچ
25990Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده n.e.c.
26110Manufacture of electronic componentsتولید قطعات الکترونیکی
26120Manufacture of loaded electronic boardsساخت بردهای الکترونیکی لود
26200Manufacture of computers and peripheral equipmentتولید کامپیوتر و تجهیزات جانبی
26301Manufacture of telegraph and telephone apparatus and equipmentساخت دستگاه ها و تجهیزات تلگراف و تلفن
26309Manufacture of communication equipment other than telegraph, and telephone apparatus and equipmentساخت تجهیزات ارتباطی غیر از تلگراف و دستگاه ها و تجهیزات تلفن
26400Manufacture of consumer electronicsتولید لوازم الکترونیکی مصرفی
26511Manufacture of electronic measuring, testing etc. equipment, not for industrial process controlساخت تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی، آزمایش و غیره، نه برای کنترل فرآیند صنعتی
26512Manufacture of electronic industrial process control equipmentتولید تجهیزات الکترونیکی کنترل فرآیند صنعتی
26513Manufacture of non-electronic measuring, testing etc. equipment, not for industrial process controlساخت تجهیزات اندازه گیری، آزمایش و غیره غیر الکترونیکی، نه برای کنترل فرآیندصنعتی
26514Manufacture of non-electronic industrial process control equipmentساخت تجهیزات کنترل فرآیندهای صنعتی غیر الکترونیکی
26520Manufacture of watches and clocksتولید ساعت و ساعت
26600Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentتولید تجهیزات تابش، الکترومدیکال و الکتروتراپی
26701Manufacture of optical precision instrumentsساخت ابزار دقیق نوری
26702Manufacture of photographic and cinematographic equipmentتولید تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری
26800Manufacture of magnetic and optical mediaتولید رسانه های مغناطیسی و نوری
27110Manufacture of electric motors, generators and transformersتولید الکتروموتور، ژنراتور و ترانسفورماتور
27120Manufacture of electricity distribution and control apparatusتولید دستگاه های توزیع و کنترل برق
27200Manufacture of batteries and accumulatorsتولید باتری و باتری
27310Manufacture of fibre optic cablesتولید کابل های فیبر نوری
27320Manufacture of other electronic and electric wires and cablesساخت سایر سیم و کابل های الکترونیکی و برقی
27330Manufacture of wiring devicesساخت دستگاه های سیم کشی
27400Manufacture of electric lighting equipmentتولید تجهیزات روشنایی برقی
27510Manufacture of electric domestic appliancesتولید لوازم برقی خانگی
27520Manufacture of non-electric domestic appliancesتولید لوازم خانگی غیر برقی
27900Manufacture of other electrical equipmentساخت سایر تجهیزات الکتریکی
28110Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle enginesساخت موتور و توربین به جز موتورهای هواپیما، وسایل نقلیه و سیکل
28120Manufacture of fluid power equipmentتولید تجهیزات قدرت سیال
28131Manufacture of pumpsساخت پمپ
28132Manufacture of compressorsساخت کمپرسور
28140Manufacture of taps and valvesتولید شیرآلات و شیرآلات
28150Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elementsساخت بلبرینگ، چرخ دنده، چرخ دنده و عناصر محرک
28210Manufacture of ovens, furnaces and furnace burnersتولید کوره، کوره و کوره مشعل
28220Manufacture of lifting and handling equipmentتولید تجهیزات بالابر و جابجایی
28230Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)ساخت ماشین آلات و تجهیزات اداری (به استثنای کامپیوتر و تجهیزات جانبی)
28240Manufacture of power-driven hand toolsساخت ابزارهای دستی برقی
28250Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipmentتولید تجهیزات سرمایشی و تهویه غیر خانگی
28290Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.ساخت سایر ماشین آلات همه منظوره n.e.c.
28301Manufacture of agricultural tractorsتولید تراکتورهای کشاورزی
28302Manufacture of agricultural and forestry machinery other than tractorsساخت ماشین آلات کشاورزی و جنگلی غیر از تراکتور
28410Manufacture of metal forming machineryساخت ماشین آلات شکل دهی فلزات
28490Manufacture of other machine toolsساخت ماشین آلات دیگر
28910Manufacture of machinery for metallurgyساخت ماشین آلات متالورژی
28921Manufacture of machinery for miningساخت ماشین آلات معدن
28922Manufacture of earthmoving equipmentتولید تجهیزات خاکبرداری
28923Manufacture of equipment for concrete crushing and screening and roadworksساخت تجهیزات برای خرد کردن بتن و غربالگری و کارهای جاده ای
28930Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processingساخت ماشین آلات فرآوری مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو
28940Manufacture of machinery for textile, apparel and leather productionساخت ماشین آلات تولید نساجی، پوشاک و چرم
28950Manufacture of machinery for paper and paperboard productionساخت ماشین آلات تولید کاغذ و مقوا
28960Manufacture of plastics and rubber machineryساخت ماشین آلات پلاستیک و لاستیک
28990Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.ساخت سایر ماشین آلات خاص n.e.c.
29100Manufacture of motor vehiclesساخت وسایل نقلیه موتوری
29201Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles (except caravans)ساخت بدنه (کاوشگر) وسایل نقلیه موتوری (به استثنای کاروان)
29202Manufacture of trailers and semi-trailersساخت تریلر و نیمه تریلر
29203Manufacture of caravansساخت کاروان
29310Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles and their enginesساخت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری و موتورهای آنها
29320Manufacture of other parts and accessories for motor vehiclesساخت سایر قطعات و لوازم جانبی وسایل نقلیه موتوری
30110Building of ships and floating structuresساخت کشتی ها و سازه های شناور
30120Building of pleasure and sporting boatsساخت قایق های تفریحی و ورزشی
30200Manufacture of railway locomotives and rolling stockتولید لکوموتیو و وسایل نورد راه آهن
30300Manufacture of air and spacecraft and related machineryساخت هواپیما و فضاپیما و ماشین آلات مربوطه
30400Manufacture of military fighting vehiclesتولید خودروهای جنگی نظامی
30910Manufacture of motorcyclesتولید موتور سیکلت
30920Manufacture of bicycles and invalid carriagesتولید دوچرخه و کالسکه نامعتبر
30990Manufacture of other transport equipment n.e.c.ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل n.e.c.
31010Manufacture of office and shop furnitureتولید مبلمان اداری و فروشگاهی
31020Manufacture of kitchen furnitureتولید مبلمان آشپزخانه
31030Manufacture of mattressesتولید تشک
31090Manufacture of other furnitureتولید سایر مبلمان
32110Striking of coinsضرب سکه
32120Manufacture of jewellery and related articlesتولید جواهرات و محصولات مرتبط
32130Manufacture of imitation jewellery and related articlesتولید جواهرات بدلی و محصولات مرتبط
32200Manufacture of musical instrumentsتولید آلات موسیقی
32300Manufacture of sports goodsتولید لوازم ورزشی
32401Manufacture of professional and arcade games and toysتولید انواع بازی ها و اسباب بازی های حرفه ای و آرکید
32409Manufacture of other games and toys, n.e.c.ساخت بازی ها و اسباب بازی های دیگر، n.e.c.
32500Manufacture of medical and dental instruments and suppliesتولید لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
32910Manufacture of brooms and brushesتولید جارو و برس
32990Other manufacturing n.e.c.سایر تولیدات n.e.c.
33110Repair of fabricated metal productsتعمیر محصولات فلزی ساخته شده
33120Repair of machineryتعمیر ماشین آلات
33130Repair of electronic and optical equipmentتعمیر تجهیزات الکترونیکی و نوری
33140Repair of electrical equipmentتعمیر تجهیزات برقی
33150Repair and maintenance of ships and boatsتعمیر و نگهداری کشتی و قایق
33160Repair and maintenance of aircraft and spacecraftتعمیر و نگهداری هواپیما و فضاپیما
33170Repair and maintenance of other transport equipment n.e.c.تعمیر و نگهداری سایر تجهیزات حمل و نقل n.e.c.
33190Repair of other equipmentتعمیر سایر تجهیزات
33200Installation of industrial machinery and equipmentنصب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

تامین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع

35110Production of electricityتولید برق
35120Transmission of electricityانتقال برق
35130Distribution of electricityتوزیع برق
35140Trade of electricityتجارت برق ثبتداک
35210Manufacture of gasتولید گاز
35220Distribution of gaseous fuels through mainsتوزیع سوخت های گازی از طریق شبکه
35230Trade of gas through mainsتجارت گاز از طریق شبکه
35300Steam and air conditioning supplyتامین بخار و تهویه مطبوع

فعالیت های تامین آب، فاضلاب، مدیریت پسماند و اصلاح

36000Water collection, treatment and supplyجمع آوری، تصفیه و تامین آب
37000Sewerageفاضلاب
38110Collection of non-hazardous wasteجمع آوری زباله های غیر خطرناک
38120Collection of hazardous wasteجمع آوری زباله های خطرناک
38210Treatment and disposal of non-hazardous wasteتصفیه و دفع زباله های غیر خطرناک
38220Treatment and disposal of hazardous wasteتصفیه و دفع زباله های خطرناک
38310Dismantling of wrecksبرچیدن لاشه ها
38320Recovery of sorted materialsبازیابی مواد مرتب شده
39000Remediation activities and other waste management servicesفعالیت های اصلاحی و سایر خدمات مدیریت پسماند

ساخت و ساز

41100Development of building projectsتوسعه پروژه های ساختمانی
41201Construction of commercial buildings ساخت و ساز ساختمان های تجاری
41202Construction of domestic buildings ساخت و ساز ساختمان های خانگی
42110Construction of roads and motorways ساخت جاده و بزرگراه
42120Construction of railways and underground railways ساخت راه آهن و راه آهن زیرزمینی
42130Construction of bridges and tunnels ساخت پل و تونل
42210Construction of utility projects for fluids ساخت پروژه های تاسیساتی برای سیالات
42220Construction of utility projects for electricity and telecommunications ساخت پروژه های برق و مخابرات
42910Construction of water projects احداث پروژه های آب
42990Construction of other civil engineering projects n.e.c. ساخت سایر پروژه های عمرانی
43110Demolitionتخریب
43120Site preparation آماده سازی سایت
43130Test drilling and boring آزمایش حفاری
43210Electrical installation  تاسیسات برقی
43220Plumbing, heat and air-conditioning installation نصب لوله کشی، حرارت و تهویه مطبوع
43290Other construction installation سایر نصب و راه اندازی ساختمانی
43310Plastering گچ کاری
43320Joinery installation نصب نازک کاری
43330Floor and wall covering پوشش کف و دیوار
43341Painting رنگ آمیزی
43342Glazing لعاب کاری
43390Other building completion and finishing سایر امور تکمیل ساختمان
43910Roofing activities فعالیت های سقف سازی
43991Scaffold erection نصب داربست
43999Other specialised construction activities n.e.c. سایر فعالیت های تخصصی ساختمانی

تجارت عمده و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت

45111Sale of new cars and light motor vehiclesفروش خودروهای نو و خودروهای سبک
45112Sale of used cars and light motor vehiclesفروش خودروهای فرسوده و خودروهای سبک
45190Sale of other motor vehiclesفروش سایر وسایل نقلیه موتوری
45200Maintenance and repair of motor vehiclesنگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
45310Wholesale trade of motor vehicle parts and accessoriesفروش عمده قطعات و لوازم جانبی وسایل نقلیه موتوری
45320Retail trade of motor vehicle parts and accessoriesخرده فروشی قطعات و لوازم جانبی وسایل نقلیه موتوری
45400Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessoriesفروش، نگهداری و تعمیر موتور سیکلت و قطعات و لوازم مربوطه
46110Agents selling agricultural raw materials, livestock, textile raw materials and semi-finished goodsنمایندگی فروش مواد خام کشاورزی، دام، مواد اولیه نساجی و نیمه تمام
46120Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicalsنمایندگی های مرتبط با فروش سوخت، سنگ معدن، فلزات و مواد شیمیایی صنعتی
46130Agents involved in the sale of timber and building materialsنمایندگی های فروش چوب و مصالح ساختمانی
46140Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraftنمایندگی های فروش ماشین آلات، تجهیزات صنعتی، کشتی و هواپیما
46150Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongeryنمایندگی های فروش مبلمان، لوازم خانگی، آهن آلات و آهن آلات
46160Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goodsنمایندگی های فروش منسوجات، پوشاک، خز، کفش و کالاهای چرمی
46170Agents involved in the sale of food, beverages and tobaccoعوامل درگیر در فروش مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
46180Agents specialised in the sale of other particular productsنمایندگان متخصص در فروش سایر محصولات خاص
46190Agents involved in the sale of a variety of goodsنمایندگی هایی که در زمینه فروش انواع کالا فعالیت می کنند
46210Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsعمده فروشی غلات، تنباکوی ساخته نشده، بذر و خوراک دام
46220Wholesale of flowers and plantsفروش عمده گل و گیاه
46230Wholesale of live animalsفروش عمده حیوانات زنده
46240Wholesale of hides, skins and leatherفروش عمده چرم و پوست و چرم
46310Wholesale of fruit and vegetablesفروش عمده میوه و سبزیجات
46320Wholesale of meat and meat productsفروش عمده گوشت و فرآورده های گوشتی
46330Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fatsفروش عمده لبنیات، تخم مرغ و روغن و چربی خوراکی
46341Wholesale of fruit and vegetable juices, mineral water and soft drinksفروش عمده آب میوه و سبزیجات و آب معدنی و نوشابه
46342Wholesale of wine, beer, spirits and other alcoholic beveragesعمده فروشی شراب، آبجو، الکل و سایر مشروبات الکلی
46350Wholesale of tobacco productsعمده فروشی محصولات تنباکو
46360Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryفروش عمده شکر و شکلات و شیرینی پزی
46370Wholesale of coffee, tea, cocoa and spicesفروش عمده قهوه، چای، کاکائو و ادویه جات
46380Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscsعمده فروشی سایر مواد غذایی از جمله ماهی، سخت پوستان و نرم تنان
46390Non-specialised wholesale of food, beverages and tobaccoعمده فروشی غیر تخصصی مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو
46410Wholesale of textilesعمده فروشی منسوجات
46420Wholesale of clothing and footwearفروش عمده پوشاک و کفش
46431Wholesale of audio tapes, records, CDs and video tapes and the equipment on which these are playedفروش عمده نوارهای صوتی، صفحات، سی دی و نوارهای تصویری و تجهیزاتی که رویآنها پخش می شود
46439Wholesale of radio, television goods & electrical household appliances (other than records, tapes, CD’s & video tapes and the equipment used for playing them)عمده فروشی کالاهای رادیویی، تلویزیونی و لوازم برقی خانگی (غیر از ضبط، نوار، سیدی و نوار ویدئویی و تجهیزات مورد استفاده برای پخش آنها)
46440Wholesale of china and glassware and cleaning materialsعمده فروشی ظروف چینی و شیشه ای و مواد نظافتی
46450Wholesale of perfume and cosmeticsفروش عمده عطر و لوازم آرایشی و بهداشتی
46460Wholesale of pharmaceutical goodsعمده فروشی کالاهای دارویی
46470Wholesale of furniture, carpets and lighting equipmentفروش عمده مبلمان، فرش و تجهیزات نورپردازی
46480Wholesale of watches and jewelleryفروش عمده ساعت و جواهرات
46491Wholesale of musical instrumentsفروش عمده آلات موسیقی
46499Wholesale of household goods (other than musical instruments) n.e.cعمده فروشی کالاهای خانگی (به غیر از آلات موسیقی) n.e.c
46510Wholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareفروش عمده کامپیوتر، تجهیزات جانبی کامپیوتر و نرم افزار
46520Wholesale of electronic and telecommunications equipment and partsفروش عمده تجهیزات و قطعات الکترونیکی و مخابراتی
46610Wholesale of agricultural machinery, equipment and suppliesعمده فروشی ماشین آلات، تجهیزات و ملزومات کشاورزی
46620Wholesale of machine toolsعمده فروشی ماشین آلات
46630Wholesale of mining, construction and civil engineering machineryعمده فروشی ماشین آلات معدنی، ساختمانی و عمرانی
46640Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesعمده فروشی ماشین آلات صنایع نساجی و چرخ خیاطی و بافندگی
46650Wholesale of office furnitureعمده فروشی مبلمان اداری
46660Wholesale of other office machinery and equipmentعمده فروشی سایر ماشین آلات و تجهیزات اداری
46690Wholesale of other machinery and equipmentعمده فروشی سایر ماشین آلات و تجهیزات
46711Wholesale of petroleum and petroleum productsعمده فروشی نفت و فرآورده های نفتی
46719Wholesale of other fuels and related productsعمده فروشی سایر سوخت ها و فرآورده های مرتبط
46720Wholesale of metals and metal oresعمده فروشی فلزات و سنگ معدن
46730Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipmentعمده فروشی چوب، مصالح ساختمانی و لوازم بهداشتی
46740Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and suppliesعمده فروشی تجهیزات و لوازم و تجهیزات لوله کشی و گرمایشی
46750Wholesale of chemical productsعمده فروشی محصولات شیمیایی
46760Wholesale of other intermediate productsعمده فروشی سایر محصولات واسطه ای
46770Wholesale of waste and scrapعمده فروشی ضایعات و ضایعات
46900Non-specialised wholesale tradeتجارت عمده فروشی غیر تخصصی
47110Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominatingخرده فروشی در فروشگاه های غیرتخصصی با غالب مواد غذایی، نوشیدنی یا تنباکو
47190Other retail sale in non-specialised storesسایر خرده فروشی ها در فروشگاه های غیر تخصصی
47210Retail sale of fruit and vegetables in specialised storesفروش خرده میوه و سبزیجات در فروشگاه های تخصصی
47220Retail sale of meat and meat products in specialised storesخرده فروشی گوشت و فرآورده های گوشتی در فروشگاه های تخصصی
47230Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised storesفروش خرده ماهی، سخت پوستان و نرم تنان در فروشگاه های تخصصی
47240Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised storesفروش خرده نان، کیک، شیرینی آردی و شیرینی پزی در فروشگاه های تخصصی
47250Retail sale of beverages in specialised storesخرده فروشی نوشابه در فروشگاه های تخصصی
47260Retail sale of tobacco products in specialised storesخرده فروشی محصولات تنباکو در فروشگاه های تخصصی
47290Other retail sale of food in specialised storesسایر خرده فروشی مواد غذایی در فروشگاه های تخصصی
47300Retail sale of automotive fuel in specialised storesخرده فروشی سوخت خودرو در فروشگاه های تخصصی
47410Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised storesفروش خرده کامپیوتر، دستگاه های جانبی و نرم افزار در فروشگاه های تخصصی
47421Retail sale of mobile telephonesفروش خرده تلفن همراه
47429Retail sale of telecommunications equipment other than mobile telephonesخرده فروشی تجهیزات مخابراتی غیر از تلفن همراه
47430Retail sale of audio and video equipment in specialised storesفروش خرده تجهیزات صوتی و تصویری در فروشگاه های تخصصی
47510Retail sale of textiles in specialised storesخرده فروشی منسوجات در فروشگاه های تخصصی
47520Retail sale of hardware, paints and glass in specialised storesخرده فروشی آهن آلات، رنگ و شیشه در فروشگاه های تخصصی
47530Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised storesفروش خرده فرش، موکت، دیوار و کف در فروشگاه های تخصصی
47540Retail sale of electrical household appliances in specialised storesفروش خرده لوازم برقی خانگی در فروشگاه های تخصصی
47591Retail sale of musical instruments and scoresفروش خرده آلات و سازهای موسیقی
47599Retail of furniture, lighting, and similar (not musical instruments or scores) in specialised storeخرده فروشی مبلمان، نورپردازی و موارد مشابه (نه آلات و موسیقی) در فروشگاهتخصصی
47610Retail sale of books in specialised storesخرده فروشی کتاب در فروشگاه های تخصصی
47620Retail sale of newspapers and stationery in specialised storesخرده فروشی روزنامه و لوازم التحریر در فروشگاه های تخصصی
47630Retail sale of music and video recordings in specialised storesخرده فروشی انواع موسیقی و ویدئو در فروشگاه های تخصصی
47640Retail sale of sports goods, fishing gear, camping goods, boats and bicyclesخرده فروشی کالاهای ورزشی، لوازم ماهیگیری، کالاهای کمپینگ، قایق و دوچرخه
47650Retail sale of games and toys in specialised storesخرده فروشی بازی و اسباب بازی در فروشگاه های تخصصی
47710Retail sale of clothing in specialised storesخرده فروشی پوشاک در فروشگاه های تخصصی
47721Retail sale of footwear in specialised storesخرده فروشی کفش در فروشگاه های تخصصی
47722Retail sale of leather goods in specialised storesخرده فروشی کالاهای چرمی در فروشگاه های تخصصی
47730Dispensing chemist in specialised storesشیمیدان توزیع در فروشگاه های تخصصی
47741Retail sale of hearing aidsفروش خرده سمعک
47749Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores (not incl. hearing aids) n.e.c.خرده فروشی انواع ارتوپدی و طبی
47750Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised storesفروش خرده لوازم آرایشی و بهداشتی در فروشگاه های تخصصی
47760Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers, pet animals and pet food in specialised storesفروش خرده گل، گیاه، بذر، کود، حیوانات خانگی و غذای حیوانات خانگی در فروشگاههای تخصصی
47770Retail sale of watches and jewellery in specialised storesفروش خرده ساعت و جواهرات در فروشگاه های تخصصی
47781Retail sale in commercial art galleriesخرده فروشی در گالری های هنری تجاری
47782Retail sale by opticiansخرده فروشی توسط بینایی سنجی
47789Other retail sale of new goods in specialised stores (not commercial art galleries and opticians)سایر خرده فروشی کالاهای جدید در فروشگاه های تخصصی (نه گالری های هنریتجاری و بینایی سنجی)
47791Retail sale of antiques including antique books in storesخرده فروشی عتیقه جات از جمله کتاب های عتیقه در فروشگاه ها
47799Retail sale of other second-hand goods in stores (not incl. antiques)خرده فروشی سایر کالاهای دست دوم در فروشگاه ها (غیر از عتیقه)
47810Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco productsخرده فروشی از طریق غرفه ها و بازارهای مواد غذایی، نوشیدنی و محصولات تنباکو
47820Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwearخرده فروشی از طریق غرفه ها و بازارهای منسوجات، پوشاک و کفش
47890Retail sale via stalls and markets of other goodsخرده فروشی از طریق غرفه و بازار سایر کالاها
47910Retail sale via mail order houses or via Internetخرده فروشی از طریق خانه های سفارش پستی یا از طریق اینترنت
47990Other retail sale not in stores, stalls or marketsسایر خرده فروشی ها نه در فروشگاه ها، غرفه ها یا بازارها

حمل و نقل و ذخیره سازی

49100Passenger rail transport, interurbanحمل و نقل ریلی مسافری، بین شهری
49200Freight rail transportحمل و نقل ریلی بار
49311Urban and suburban passenger railway transportation by underground, metro and similar systemsحمل و نقل ریلی مسافری شهری و برون شهری با سیستم های زیرزمینی، مترو ومشابه
49319Other urban, suburban or metropolitan passenger land transport (not underground, metro or similar)سایر حمل و نقل زمینی مسافر شهری، برون شهری یا شهری (نه زیرزمینی، مترو یامشابه)
49320Taxi operationعملیات تاکسی
49390Other passenger land transportسایر حمل و نقل زمینی مسافر
49410Freight transport by roadحمل و نقل بار از طریق جاده
49420Removal servicesخدمات حذف
49500Transport via pipelineحمل و نقل از طریق خط لوله
50100Sea and coastal passenger water transportحمل و نقل آب مسافری دریایی و ساحلی
50200Sea and coastal freight water transportحمل و نقل آب دریایی و ساحلی
50300Inland passenger water transportحمل و نقل آبی مسافر داخلی
50400Inland freight water transportحمل و نقل آب داخلی بار
51101Scheduled passenger air transportحمل و نقل هوایی مسافربری برنامه ریزی شده
51102Non-scheduled passenger air transportحمل و نقل هوایی غیر برنامه ریزی شده مسافر
51210Freight air transportحمل و نقل هوایی بار
51220Space transportحمل و نقل فضایی
52101Operation of warehousing and storage facilities for water transport activitiesبهره برداری از تاسیسات انبارداری و ذخیره سازی برای فعالیت های حمل و نقل آب
52102Operation of warehousing and storage facilities for air transport activitiesبهره برداری از تاسیسات انبارداری و ذخیره سازی برای فعالیت های حمل و نقل هوایی
52103Operation of warehousing and storage facilities for land transport activitiesبهره برداری از تاسیسات انبارداری و ذخیره سازی برای فعالیت های حمل و نقل زمینی
52211Operation of rail freight terminalsبهره برداری از پایانه های حمل و نقل ریلی
52212Operation of rail passenger facilities at railway stationsبهره برداری از تأسیسات مسافربری ریلی در ایستگاه های راه آهن
52213Operation of bus and coach passenger facilities at bus and coach stationsبهره برداری از تأسیسات مسافربری اتوبوس و اتوبوس در ایستگاه های اتوبوس واتوبوس
52219Other service activities incidental to land transportation, n.e.c.سایر فعالیت های خدماتی مرتبط با حمل و نقل زمینی، n.e.c.
52220Service activities incidental to water transportationفعالیت های خدماتی مرتبط با حمل و نقل آبی
52230Service activities incidental to air transportationفعالیت های خدماتی مرتبط با حمل و نقل هوایی
52241Cargo handling for water transport activitiesجابجایی محموله برای فعالیت های حمل و نقل آبی
52242Cargo handling for air transport activitiesجابجایی بار برای فعالیت های حمل و نقل هوایی
52243Cargo handling for land transport activitiesجابجایی بار برای فعالیت های حمل و نقل زمینی
52290Other transportation support activitiesسایر فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل
53100Postal activities under universal service obligationفعالیت های پستی تحت تعهد خدمات جهانی
53201Licensed carriersحامل های دارای مجوز
53202Unlicensed carriersحامل های بدون مجوز

فعالیت های اسکان و خدمات غذایی

55100Hotels and similar accommodationهتل ها و اقامتگاه های مشابه
55201Holiday centres and villagesمراکز تفریحی و روستاها
55202Youth hostelsخوابگاه های جوانان
55209Other holiday and other collective accommodationسایر تعطیلات و سایر اسکان جمعی
55300Recreational vehicle parks, trailer parks and camping groundsپارک های وسایل نقلیه تفریحی، پارک های تریلر و زمین های کمپینگ
55900Other accommodationاقامتگاه های دیگر
56101Licenced restaurantsرستوران های دارای مجوز
56102Unlicenced restaurants and cafesرستوران ها و کافه های بدون مجوز
56103Take-away food shops and mobile food standsغذافروشی‌ها و غرفه‌های غذای سیار
56210Event catering activitiesفعالیت های پذیرایی رویداد
56290Other food servicesسایر خدمات غذایی
56301Licenced clubsباشگاه های دارای مجوز
56302Public houses and barsخانه ها و بارهای عمومی

اطلاعات و ارتباطات IT

58110Book publishingانتشار کتاب
58120Publishing of directories and mailing listsانتشار دایرکتوری ها و لیست های پستی
58130Publishing of newspapersانتشار روزنامه
58141Publishing of learned journalsانتشار مجلات آموخته شده
58142Publishing of consumer and business journals and periodicalsانتشار مجلات و نشریات مصرفی و تجاری
58190Other publishing activitiesسایر فعالیت های انتشاراتی
58210Publishing of computer gamesانتشار بازی های رایانه ای
58290Other software publishingانتشار سایر نرم افزارها
59111Motion picture production activitiesفعالیت های تولید فیلم سینمایی
59112Video production activitiesفعالیت های تولید ویدئو
59113Television programme production activitiesفعالیت های تولید برنامه های تلویزیونی
59120Motion picture, video and television programme post-production activitiesفعالیت های پس از تولید فیلم، ویدئو و برنامه های تلویزیونی
59131Motion picture distribution activitiesفعالیت های پخش تصاویر متحرک
59132Video distribution activitiesفعالیت های پخش ویدئو
59133Television programme distribution activitiesفعالیت های پخش برنامه های تلویزیونی
59140Motion picture projection activitiesفعالیت های پروجکشن تصاویر متحرک
59200Sound recording and music publishing activitiesفعالیت های ضبط صدا و انتشار موسیقی
60100Radio broadcastingپخش رادیو
60200Television programming and broadcasting activitiesفعالیت های برنامه سازی و پخش تلویزیونی
61100Wired telecommunications activitiesفعالیت های مخابراتی سیمی
61200Wireless telecommunications activitiesفعالیت های مخابراتی بی سیم
61300Satellite telecommunications activitiesفعالیت های مخابراتی ماهواره ای
61900Other telecommunications activitiesسایر فعالیت های مخابراتی
62011Ready-made interactive leisure and entertainment software developmentتوسعه نرم افزارهای تعاملی فراغتی و سرگرمی آماده
62012Business and domestic software developmentتوسعه نرم افزارهای تجاری و داخلی
62020Information technology consultancy activitiesفعالیت های مشاوره فناوری اطلاعات
62030Computer facilities management activitiesفعالیت های مدیریت امکانات کامپیوتری
62090Other information technology service activitiesسایر فعالیت های خدمات فناوری اطلاعات
63110Data processing, hosting and related activitiesپردازش داده ها، میزبانی و فعالیت های مرتبط
63120Web portalsپورتال های وب
63910News agency activitiesفعالیت های خبرگزاری
63990Other information service activities n.e.c.سایر فعالیت های خدمات اطلاعاتی n.e.c.

فعالیت های مالی و بیمه ای

64110Central bankingبانک مرکزی
64191Banksبانک ها
64192Building societiesساخت جوامع
64201Activities of agricultural holding companiesفعالیت شرکت های هلدینگ کشاورزی
64202Activities of production holding companiesفعالیت شرکت های هلدینگ تولیدی
64203Activities of construction holding companiesفعالیت شرکت های هلدینگ ساختمانی
64204Activities of distribution holding companiesفعالیت شرکت های هلدینگ توزیع
64205Activities of financial services holding companiesفعالیت شرکت های هلدینگ خدمات مالی
64209Activities of other holding companies n.e.c.فعالیت سایر شرکت های هلدینگ n.e.c.
64301Activities of investment trustsفعالیت های تراست های سرمایه گذاری
64302Activities of unit trustsفعالیت های واحد تراست
64303Activities of venture and development capital companiesفعالیت های شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و توسعه ای
64304Activities of open-ended investment companiesفعالیت های شرکت های سرمایه گذاری باز
64305Activities of property unit trustsفعالیت های تراست واحد اموال
64306Activities of real estate investment trustsفعالیت های تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
64910Financial leasingلیزینگ مالی
64921Credit granting by non-deposit taking finance houses and other specialist consumer credit grantorsاعطای اعتبار توسط مؤسسات مالی غیر سپرده پذیر و سایر اعطاکنندگان اعتبارمصرف کننده متخصص
64922Activities of mortgage finance companiesفعالیت های شرکت های تامین مالی وام مسکن
64929Other credit granting n.e.c.سایر اعطای اعتبار n.e.c.
64991Security dealing on own accountمعاملات امنیتی به حساب شخصی
64992Factoringفاکتورینگ
64999Financial intermediation not elsewhere classifiedواسطه گری مالی که در جای دیگری طبقه بندی نشده است
65110Life insuranceبیمه عمر
65120Non-life insuranceبیمه غیر زندگی
65201Life reinsuranceبیمه اتکایی عمر
65202Non-life reinsuranceبیمه اتکایی غیر زندگی
65300Pension fundingتامین مالی بازنشستگی
66110Administration of financial marketsمدیریت بازارهای مالی
66120Security and commodity contracts dealing activitiesفعالیت های معاملاتی قراردادهای امنیتی و کالایی
66190Activities auxiliary to financial intermediation n.e.c.فعالیت های کمکی به واسطه گری مالی n.e.c.
66210Risk and damage evaluationارزیابی ریسک و آسیب
66220Activities of insurance agents and brokersفعالیت نمایندگان و کارگزاران بیمه
66290Other activities auxiliary to insurance and pension fundingسایر فعالیت های کمکی بیمه و تامین مالی بازنشستگی
66300Fund management activitiesفعالیت های مدیریت صندوق

فعالیت های املاک و مستغلات

68100Buying and selling of own real estateخرید و فروش ملک شخصی
68201Renting and operating of Housing Association real estateاجاره و بهره برداری از املاک و مستغلات اتحادیه مسکن
68202Letting and operating of conference and exhibition centresاجاره و راه اندازی مراکز همایش و نمایشگاهی
68209Other letting and operating of own or leased real estateسایر اجاره و بهره برداری از املاک و مستغلات شخصی یا اجاره ای
68310Real estate agenciesآژانس های املاک و مستغلات
68320Management of real estate on a fee or contract basisمدیریت املاک و مستغلات بر اساس حق الزحمه یا قرارداد

فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی

69101Barristers at lawوکلای دادگستری
69102Solicitorsوکلای دادگستری
69109Activities of patent and copyright agents; other legal activities n.e.c.فعالیت های نمایندگی های ثبت اختراع و حق چاپ؛ سایر فعالیت های قانونی n.e.c.
69201Accounting and auditing activitiesفعالیت های حسابداری و حسابرسی
69202Bookkeeping activitiesفعالیت های حسابداری
69203Tax consultancyمشاوره مالیاتی
70100Activities of head officesفعالیت های دفاتر مرکزی
70210Public relations and communications activitiesفعالیت های روابط عمومی و ارتباطات
70221Financial managementمدیریت مالی
70229Management consultancy activities other than financial managementفعالیت های مشاوره مدیریت به غیر از مدیریت مالی
71111Architectural activitiesفعالیت های معماری
71112Urban planning and landscape architectural activitiesبرنامه ریزی شهری و فعالیت های معماری منظر
71121Engineering design activities for industrial process and productionفعالیت های طراحی مهندسی برای فرآیندهای صنعتی و تولید
71122Engineering related scientific and technical consulting activitiesفعالیت های مشاوره علمی و فنی مهندسی مرتبط
71129Other engineering activitiesسایر فعالیت های مهندسی
71200Technical testing and analysisتست و تجزیه و تحلیل فنی
72110Research and experimental development on biotechnologyتحقیق و توسعه تجربی در زمینه بیوتکنولوژی
72190Other research and experimental development on natural sciences and engineeringسایر تحقیقات و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی
72200Research and experimental development on social sciences and humanitiesتحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی
73110Advertising agenciesآژانس های تبلیغاتی
73120Media representation servicesخدمات نمایندگی رسانه
73200Market research and public opinion pollingتحقیقات بازار و نظرسنجی افکار عمومی
74100specialised design activitiesفعالیت های تخصصی طراحی
74201Portrait photographic activitiesفعالیت های عکاسی پرتره
74202Other specialist photographyعکاسی تخصصی دیگر
74203Film processingپردازش فیلم
74209Photographic activities not elsewhere classifiedفعالیت های عکاسی که در جای دیگر طبقه بندی نشده اند
74300Translation and interpretation activitiesفعالیت های ترجمه و تفسیر
74901Environmental consulting activitiesفعالیت های مشاوره زیست محیطی
74902Quantity surveying activitiesفعالیت های بررسی کمیت
74909Other professional, scientific and technical activities n.e.c.سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی n.e.c.
74990Non-trading companyشرکت غیر تجاری
75000Veterinary activitiesفعالیت های دامپزشکی

فعالیت های خدماتی اداری و پشتیبانی

77110Renting and leasing of cars and light motor vehiclesاجاره و اجاره خودرو و وسایل نقلیه موتوری سبک
77120Renting and leasing of trucks and other heavy vehiclesاجاره و اجاره کامیون و سایر وسایل نقلیه سنگین
77210Renting and leasing of recreational and sports goodsاجاره و اجاره کالاهای تفریحی و ورزشی
77220Renting of video tapes and disksاجاره نوار و دیسک ویدئویی
77291Renting and leasing of media entertainment equipmentاجاره و اجاره تجهیزات سرگرمی رسانه ای
77299Renting and leasing of other personal and household goodsاجاره و اجاره سایر کالاهای شخصی و خانگی
77310Renting and leasing of agricultural machinery and equipmentاجاره و اجاره ماشین آلات و ادوات کشاورزی
77320Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipmentاجاره و اجاره ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی و عمرانی
77330Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers)اجاره و اجاره ماشین آلات و تجهیزات اداری (از جمله کامپیوتر)
77341Renting and leasing of passenger water transport equipmentاجاره و اجاره تجهیزات حمل و نقل آبی مسافر
77342Renting and leasing of freight water transport equipmentاجاره و اجاره تجهیزات حمل و نقل آب بار
77351Renting and leasing of air passenger transport equipmentاجاره و اجاره تجهیزات حمل و نقل هوایی مسافر
77352Renting and leasing of freight air transport equipmentاجاره و اجاره تجهیزات حمل و نقل هوایی بار
77390Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.اجاره و اجاره سایر ماشین آلات، تجهیزات و کالاهای ملموس n.e.c.
77400Leasing of intellectual property and similar products, except copyright worksاجاره مالکیت معنوی و محصولات مشابه به استثنای آثار کپی رایت
78101Motion picture, television and other theatrical casting activitiesفیلم سینمایی، تلویزیون و سایر فعالیت های بازیگری تئاتر
78109Other activities of employment placement agenciesسایر فعالیت های موسسات کاریابی
78200Temporary employment agency activitiesفعالیت های آژانس کاریابی موقت
78300Human resources provision and management of human resources functionsتامین منابع انسانی و مدیریت کارکردهای منابع انسانی
79110Travel agency activitiesفعالیت آژانس مسافرتی
79120Tour operator activitiesفعالیت های اپراتور تور
79901Activities of tourist guidesفعالیت راهنمایان گردشگری
79909Other reservation service activities n.e.c.سایر فعالیت های خدمات رزرواسیون n.e.c.
80100Private security activitiesفعالیت های امنیتی خصوصی
80200Security systems service activitiesفعالیت های خدمات سیستم های امنیتی
80300Investigation activitiesفعالیت های تحقیقاتی
81100Combined facilities support activitiesفعالیت های پشتیبانی تسهیلات ترکیبی
81210General cleaning of buildingsنظافت عمومی ساختمان ها
81221Window cleaning servicesخدمات تمیز کردن پنجره
81222Specialised cleaning servicesخدمات نظافتی تخصصی .
81223Furnace and chimney cleaning servicesخدمات نظافت کوره و دودکش
81229Other building and industrial cleaning activitiesسایر فعالیت های نظافت ساختمان و صنعتی
81291Disinfecting and exterminating servicesخدمات ضد عفونی و معدوم سازی
81299Other cleaning servicesسایر خدمات نظافتی
81300Landscape service activitiesفعالیت های خدمات چشم انداز
82110Combined office administrative service activitiesفعالیت های خدمات اداری اداری ترکیبی
82190Photocopying, document preparation and other specialised office support activitiesفتوکپی، تهیه اسناد و سایر فعالیت های تخصصی پشتیبانی اداری
82200Activities of call centresفعالیت مراکز تماس
82301Activities of exhibition and fair organisersفعالیت های برگزارکنندگان نمایشگاه و نمایشگاه
82302Activities of conference organisersفعالیت های برگزارکنندگان کنفرانس
82911Activities of collection agenciesفعالیت سازمان های جمع آوری
82912Activities of credit bureausفعالیت های دفاتر اعتباری
82920Packaging activitiesفعالیت های بسته بندی
82990Other business support service activities n.e.c.سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار n.e.c

مدیریت دولتی و دفاع؛ تامین اجتماعی اجباری

84110General public administration activitiesفعالیت های عمومی مدیریت دولتی
84120Regulation of health care, education, cultural and other social services, not incl. social securityمقررات مراقبت های بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و سایر خدمات اجتماعی، نه شامل. امنیت اجتماعی
84130Regulation of and contribution to more efficient operation of businessesتنظیم و کمک به عملکرد کارآمدتر مشاغل
84210Foreign affairsامور خارجه
84220Defence activitiesفعالیت های دفاعی
84230Justice and judicial activitiesفعالیت های قضایی و قضایی
84240Public order and safety activitiesفعالیت های نظم عمومی و ایمنی
84250Fire service activitiesفعالیت های خدمات آتش نشانی
84300Compulsory social security activitiesفعالیت های اجباری تامین اجتماعی

تحصیلات

85100Pre-primary educationآموزش پیش دبستانی
85200Primary educationآموزش ابتدایی
85310General secondary educationآموزش متوسطه عمومی
85320Technical and vocational secondary educationآموزش متوسطه فنی و حرفه ای
85410Post-secondary non-tertiary educationتحصیلات غیر دبیرستانی پس از متوسطه
85421First-degree level higher educationآموزش عالی درجه یک
85422Post-graduate level higher educationتحصیلات عالی در سطح فوق لیسانس
85510Sports and recreation educationآموزش ورزش و تفریح
85520Cultural educationآموزش فرهنگی
85530Driving school activitiesفعالیت های آموزشگاه رانندگی
85590Other education n.e.c.سایر آموزش ها n.e.c.
85600Educational support servicesخدمات پشتیبانی آموزشی

سلامت انسان و فعالیت های مددکاری اجتماعی

86101Hospital activitiesفعالیت های بیمارستانی
86102Medical nursing home activitiesفعالیت های خانه سالمندان پزشکی
86210General medical practice activitiesفعالیت های پزشکی عمومی
86220Specialists medical practice activitiesفعالیت های پزشکی متخصصان
86230Dental practice activitiesفعالیت های دندانپزشکی
86900Other human health activitiesسایر فعالیت های بهداشتی انسان
87100Residential nursing care facilitiesمراکز مراقبت پرستاری مسکونی
87200Residential care activities for learning difficulties, mental health and substance abuseفعالیت‌های مراقبت‌های مسکونی برای مشکلات یادگیری، سلامت روان و سوء مصرفمواد
87300Residential care activities for the elderly and disabledفعالیت های مراقبتی اقامتی برای سالمندان و معلولان
87900Other residential care activities n.e.c.سایر فعالیت های مراقبت های مسکونی n.e.c.
88100Social work activities without accommodation for the elderly and disabledفعالیت های مددکاری اجتماعی بدون اسکان برای سالمندان و معلولان
88910Child day-care activitiesفعالیت های مهد کودک
88990Other social work activities without accommodation n.e.c.سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی بدون مسکن n.e.c.

هنر، سرگرمی و تفریح

90010Performing artsهنرهای نمایشی
90020Support activities to performing artsحمایت از فعالیت های هنرهای نمایشی
90030Artistic creationآفرینش هنری ثبتداک
90040Operation of arts facilitiesبهره برداری از امکانات هنری
91011Library activitiesفعالیت های کتابخانه
91012Archives activitiesفعالیت های آرشیو
91020Museums activitiesفعالیت های موزه ها
91030Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractionsبهره برداری از اماکن و ابنیه تاریخی و جاذبه های مشابه برای بازدیدکنندگان
91040Botanical and zoological gardens and nature reserves activitiesباغ های گیاه شناسی و جانورشناسی و فعالیت های ذخایر طبیعی
92000Gambling and betting activitiesفعالیت های قمار و شرط بندی
93110Operation of sports facilitiesبهره برداری از اماکن ورزشی
93120Activities of sport clubsفعالیت های باشگاه های ورزشی
93130Fitness facilitiesامکانات بدنسازی
93191Activities of racehorse ownersفعالیت های صاحبان اسب های مسابقه
93199Other sports activitiesسایر فعالیت های ورزشی
93210Activities of amusement parks and theme parksفعالیت های شهربازی و پارک های تفریحی
93290Other amusement and recreation activities n.e.c.سایر فعالیت های تفریحی و سرگرمی n.e.c.

سایر فعالیت های خدماتی

94110Activities of business and employers membership organisationsفعالیت های سازمان های عضویت تجاری و کارفرمایی
94120Activities of professional membership organisationsفعالیت های سازمان های عضویت حرفه ای
94200Activities of trade unionsفعالیت اتحادیه های کارگری
94910Activities of religious organisationsفعالیت های تشکل های مذهبی
94920Activities of political organisationsفعالیت های سازمان های سیاسی
94990Activities of other membership organisations n.e.c.فعالیت های سایر سازمان های عضویت n.e.c.
95110Repair of computers and peripheral equipmentتعمیر کامپیوتر و تجهیزات جانبی
95120Repair of communication equipmentتعمیر تجهیزات ارتباطی
95210Repair of consumer electronicsتعمیر لوازم الکترونیکی مصرفی
95220Repair of household appliances and home and garden equipmentتعمیر لوازم خانگی و لوازم منزل و باغ
95230Repair of footwear and leather goodsتعمیر کفش و کالاهای چرمی
95240Repair of furniture and home furnishingsتعمیر مبلمان و اثاثیه منزل
95250Repair of watches, clocks and jewelleryتعمیر ساعت، ساعت و جواهرات
95290Repair of personal and household goods n.e.c.تعمیرات لوازم شخصی و خانگی n.e.c.
96010Washing and (dry-)cleaning of textile and fur productsشستشو و (خشک) نساجی و محصولات خز
96020Hairdressing and other beauty treatmentآرایشگری و سایر درمان های زیبایی
96030Funeral and related activitiesتشییع جنازه و فعالیت های مرتبط
96040Physical well-being activitiesفعالیت های سلامت جسمانی
96090Other service activities n.e.c.سایر فعالیت های خدماتی n.e.c.

فعالیت خانوارها به عنوان کارفرما؛ فعالیت های تولید کالا و خدمات تمایز نیافته خانوارها برای استفاده شخصی

97000Activities of households as employers of domestic personnelفعالیت خانوارها به عنوان کارفرمای پرسنل خانگی
98000Residents property managementمدیریت املاک ساکنین SABTDOC
98100Undifferentiated goods-producing activities of private households for own useفعالیت های تولید کالاهای تمایز نیافته خانوارهای خصوصی برای استفاده شخصی
98200Undifferentiated service-producing activities of private households for own useفعالیت های تولید خدمات تمایز نیافته خانوارهای خصوصی برای استفاده شخصی

فعالیت های سازمان ها و ارگان های فراسرزمینی

99000Activities of extraterritorial organisations and bodiesفعالیت های سازمان ها و ارگان های فراسرزمینی
99999Dormant Companyشرکت غیر فعال
موضوعات:
این مقاله برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0 2 از 2 این مقاله را مفید یافتند.
بازدید ها: 84